Često postavljana pitanja - pitanja i odgovori
Skraćenice.

Kakva je razlika između ograničene virucidnosti i virucidnosti?

Dezinfekciona sredstva koja deluju protiv virusa sa omotačem su ograničeno virucidna. Proizvodi koji deluju protiv virusa bez omotača i virusi sa omotačem su virucidni.

Šta su virusi sa omotačem i virusi bez omotača?

Virusi sa omotačem su manje otporni na dezinfekciona sredstva, nego virusi bez omotača. U poznate viruse sa omotačem se ubraja uzročnik na gripa, hepatitisa B i HIV-a. Virusi bez omotača često su rezistentni na dezinfekciona sredstva. U najpoznatije viruse bez omotača spadaju noro virusi, HPV, rota virusi i adeno virusi.

Šta su alkilamini?

Alkilamini su alkalni aktivni sastojci koji se koriste u dezinfekcionim sredstvima, jer deluju dobro protiv bakterija i pre svega protiv TBC-a. (hygienicDES PERFECT)Alkilamini su alkalni aktivni sastojci koji se koriste u dezinfekcionim sredstvima, jer deluju dobro protiv bakterija i pre svega protiv TBC-a. (hygienicDES PERFECT)

Šta su aldehidi?

Aldehidi su hemijska jedinjenja koja se susreću u našim ćelijama kao proizvod metabolizma. Jedan od najpoznatijih aldehida je formaldehid. On se koristi kao aktivni sastojak u dezinfekcionim sredstvima, jer za razliku od mnogo drugih dezinfektanata on deluje dobro protiv virusa bez omotača. (hygienicVIRUZID)Aldehidi su hemijska jedinjenja koja se susreću u našim ćelijama kao proizvod metabolizma. Jedan od najpoznatijih aldehida je formaldehid. On se koristi kao aktivni sastojak u dezinfekcionim sredstvima, jer za razliku od mnogo drugih dezinfektanata on deluje dobro protiv virusa bez omotača. (hygienicVIRUZID)

Šta su influenca virusi?

Influenca virusi su virusi sa omotačem koji uzrokuju grip. Svaki dezinfekcioni proizvod koji deluje ograničeno virucidno je aktivan protiv uzročnika influence. Pošto se virus menja svake godine, vakcina protiv njega treba da se aktualizuje neprestano. Svi naši proizvodi za dezinfekciju deluju protiv virusa gripa. Influenca virusi su virusi sa omotačem koji uzrokuju grip. Svaki dezinfekcioni proizvod koji deluje ograničeno virucidno je aktivan protiv uzročnika influence. Pošto se virus menja svake godine, vakcina protiv njega treba da se aktualizuje neprestano. Svi naši proizvodi za dezinfekciju deluju protiv virusa gripa.

Šta su noro virusi?

Norovirusi su virusi bez omotača, koji uzrokuju teško povraćanje i proliv. Pošto je dovoljno da se sa čoveka na čoveka prebace čak i male čestice virusa, često u ustanovama kao što su škole, internati, socijalni domovi ili kasarne izbijaju epidemije uzrokovane noro virusima. Njihovo širenje može da se zaustavi samo neizostavno provedenim merama za dezinfekciju specijalnim dezinfekcionim proizvodima. Protiv noro virusa ne postoji vakcina.

Dezinfekcija ruku: septDES GEL (15 sek.), septLIQUID PLUS (15 sek.), septLIQUID SENSITIVE (60 sek.)

Dezinfekcija površina: hygienicDES FORTE (1 min.), hup DISINFECT (1 min.), hygienicVIRUZID (15min.),

dezinfekcija veša: havon DES 40, havon DES 60, havon PROFESSIONAL DISINFECT 40, havon PROFESSIONAL DISINFECT 60

 

 

Šta znači skraćenica HPV?

Skraćenica HPV označava humani papiloma virusi. Ti virusi nemaju omotač i mogu da inficiraju ćelije sluzokože i da uzrokuju tumore. U većini slučajeva tumori su dobroćudni i razvijaju se u bradavice. Ali neke vrste HPV-a uzrokuju rak. Zato je osobito važno, u područjima u kojima ima kontakta kože sa površinama, na primer, u bazenima za plivanje i solarijumima, da protiv tih virusa deluju sredstva za dezinfekciju (hygienicPLUS, hygienic3000). Skraćenica HPV označava humani papiloma virusi. Ti virusi nemaju omotač i mogu da inficiraju ćelije sluzokože i da uzrokuju tumore. U većini slučajeva tumori su dobroćudni i razvijaju se u bradavice. Ali neke vrste HPV-a uzrokuju rak. Zato je osobito važno, u područjima u kojima ima kontakta kože sa površinama, na primer, u bazenima za plivanje i solarijumima, da protiv tih virusa deluju sredstva za dezinfekciju (hygienicPLUS, hygienic3000).

Šta znači skraćenica NTA?

NTA označava nitrilotriacetatnu kiselinu. Sa NTA se smanjuje tvrdoća vode u sredstvima za pranje i čišćenje. Ali pošto se kiselina smatra opasnom po zdravlje, kada se koristi u većoj od određene količine, mi ne stavljamo NTA u naše proizvode, označene kao green efficiency.

Šta su rota virusi?

Rota virusi su virusi bez omotača, koji uzrokuju težak proliv, posebno kod male dece. Zato je posebno važno da se još u obdaništu vodi računa o tome da deca peru ruke sapunom nakon odlaska u toalet i pre obroka. Protiv rota virusi ima vakcine.

Šta je EDTA?

EDTA označava etilendiamintetraacetatnu kiselinu. Ona se stavlja u sredstva za pranje i čišćenje, kako bi smanjila tvrdoću vode. EDTA je teško biološki razgradiva u sistemu za prečišćavanje otpadnih voda. Iz kanalizacionog mulja se mogu izdvojiti otrovne soli teških metala koje u nekom slučaju mogu čak da dospu u pitku vodu. Zato mi nikada ne stavljamo EDTA u naši proizvodi.

Šta znači skraćenica MRSA?

MRSA označava Staphylococcus aureus, rezistentan na meticilin; to je patogen, rezistentan na određene antibiotike. Kao rezultat masovnog stočarstva i nekontrolisanog prijema antibiotika, neke bakterijalne mutacije postaju rezistentne na antibiotike. MRSA je jedan od najpoznatijih mikroba, pošto je on takozvani „mikrob bolnica“ i protiv njega se preduzimaju mere. Uprkos tome od njega godišnje u ES umire najmanje 25.000 ljudi. MRSA je rezistentan na antibiotike, ali ne i na dezinfekciona sredstva. Zato pravilna dezinfekcija u bolnicama sprečava njegovo širenje.

Šta je RKI?

Skraćenica RKI označava Institut Robert Koch, nemački federalni institut za infektivne bolesti. On je centralna institucija nemačke federalne vlade u oblasti kontrole i prevencije infektivnih bolesti. U slučaju epidemije, RKI ima spisak dezinfekcionih sredstava koja mogu zaustaviti njeno širenje.

Šta su MNV?

MNV označava mišji noro virusi; to su noro virusi, koji uništavaju miševe. Ljudski noro virusi su virusi kojima se mogu zaraziti ljudi. Oni ne mogu da se kultiviraju u laboratoriji. Zato se koriste MNV, kako bi se testiralo delovanje sredstava za dezinfekciju.

Šta je ÖGHMP?

ÖGHMP je skraćenica za Austrijsko društvo za higijenu, mikrobiologiju i preventivnu medicinu. Komisija za dezinfekciona sredstva u ÖGHMP ocenjuje izveštaje od testova dezinfekcionih sredstava i određuje njihovu efektivnost. ÖGHMP je objavilo na internetu spisak dezinfekcionih sredstava koji je dostupan svim korisnicima.

Šta je TBC?

TBC označava tuberkulozu. To je bakterijalna infektivna bolest koja se pričinjava od mikobakterija i najčešće oštećuje pluća. TBC se prenosi pre svega putem vazduha (kašljanje, kijanje) i na čelu je svetske statistike smrtonosnih infektivnih bolesti. Na primer, prema novim informacijama svaki 70-ti građanin u Ukrajini je zaražen TBC-om. Protiv širenja TBC-a se najviše primenjuju alkoholna dezinfekciona sredstva.

Šta je VAH?

VAH označava Udruženje za primenljivu higijenu. Komisija za dezinfekciona sredstva u VAH-u ocenjuje izveštaje od testova dezinfekcionih sredstava i izdaje certifikate njihovu efektivnost. Dezinfekciona sredstva se mogu videti u katalogu vođenom od strane VAH-a.

Šta znači skraćenica DGHM?

DGHM je skraćenica Nemačkog društva za higijenu i mikrobiologiju. Efektivnost dezinfekcionih sredstava se ocenjuje između ostalog i prema katalogu zahteva DGHM-a i standardnim metodama DGHM-a.