Časté otázky – otázky a odpovědi.
Zkratky.

Jaký je rozdíl mezi omezeně virucidním a virucidním?

Dezinfekční prostředky, které působí proti obaleným virům, jsou omezeně virucidní. Výrobky, které účinkují proti neobaleným a obaleným virům jsou virucidní.

Co jsou obalené a neobalené viry?

Obalené viry jsou méně odolné proti dezinfekčním prostředkům než neobalené viry. Mezi nejznámější obalené viry patří původci chřipky, hepatitidy B a HIV. Neobalené viry jsou často rezistentní proti dezinfekčním prostředkům. Mezi nejznámější neobalené viry patří původci noroviry, HPV, rotaviry a adenoviry.

Co jsou to alkylaminy?

Alkylaminy jsou alkalické účinné látky, které se mimo jiné používají v dezinfekčních prostředcích, které jsou účinné proti bakteriím a především také proti TBC. (hygienicDES PERFECT)

Co jsou to aldehydy?

Aldehydy jsou chemické sloučeniny, které vznikají také jako produkt látkové výměny v našich buňkách. Jeden z neznámějších aldehydů je formaldehyd. Používá se mimo jiné také jako účinná látka v dezinfekčních prostředcích, protože na rozdíl od řady jiných dezinfekčních látek velmi dobře účinkuje proti neobaleným virům. (hygienicVIRUZID)

Co jsou to viry chřipky?

Viry chřipky – influenza viry – jsou obalené a spouštějí chřipku. Každý dezinfekční prostředek, který působí omezeně virucidně, působí proti původci chřipky. Protože se tento virus každoročně mění, musí se očkovací látky každý rok nově upravovat. Všechny naše dezinfekční prostředky působí proti virům chřipky. Viry chřipky – influenza viry – jsou obalené a spouštějí chřipku. Každý dezinfekční prostředek, který působí omezeně virucidně, působí proti původci chřipky. Protože se tento virus každoročně mění, musí se očkovací látky každý rok nově upravovat. Všechny naše dezinfekční prostředky působí proti virům chřipky.

Co jsou to noroviry?

Noroviry jsou neobalené viry a vyvolávají těžká průjmová onemocnění se zvracením. Protože k přenosu nemoci stačí již malý počet virových částic, projevují se infekce způsobené noroviry často v podnicích společného pobytu osob, jako jsou školy, internáty, pečovatelské domy nebo kasárny. Šíření mohou bránit jen ihned zavedená dezinfekční opatření se speciálními dezinfekčními prostředky. Proti norovirům neexistuje žádné očkování.

Dezinfekce na ruce: septDES GEL (15 s), septLIQUID PLUS (15 s), septLIQUID SENSITIVE (60 s)

Dezinfekce ploch: hygienicDES FORTE (1 min.), hup DISINFECT (1 min.), hygienicVIRUZID (15 min.),

dezinfekce prádla: havon DES 40, havon DES 60, havon PROFESSIONAL DISINFECT 40, havon PROFESSIONAL DISINFECT 60

 

 

Co znamená zkratka HPV?

Zkratka HPV znamená lidský – humánní – papilomvirus. Tyto viry nemají žádný obal a mohou infikovat buňky sliznic a vyvolávat nádory. Ty jsou většinou nezhoubné a způsobují bradavice. Některé druhy HPV ale vyvolávají rakovinu. Proto je zvláště důležité, aby v oblastech, kde dochází k častému kontaktu kůže s povrchy, například v bazénu a v soláriích, působily dezinfekční prostředky proti nim (hygienicPLUS, hygienic3000). Zkratka HPV znamená lidský – humánní – papilomvirus. Tyto viry nemají žádný obal a mohou infikovat buňky sliznic a vyvolávat nádory. Ty jsou většinou nezhoubné a způsobují bradavice. Některé druhy HPV ale vyvolávají rakovinu. Proto je zvláště důležité, aby v oblastech, kde dochází k častému kontaktu kůže s povrchy, například v bazénu a v soláriích, působily dezinfekční prostředky proti nim (hygienicPLUS, hygienic3000).

Co znamená zkratka NTA?

Zkratka NTA znamená nitril kyseliny octové. S NTA v mycích a čisticích prostředcích se změkčuje voda. Protože ale od určitého množství použití je tato látka klasifikována jako zdraví škodlivá, NTA v našich výrobcích řady green efficiency nepoužíváme.

Co jsou to rotaviry?

Rotaviry jsou neobalené viry a způsobují zvláště u malých dětí těžké průjmy. Proto je zvlášť důležité dbát již v dětských školkách, aby si děti po použití toalety a před jídlem umyly ruce mýdlem. Proti rotavirům existuje očkování.

Co je EDTA?

Zkratka EDTA znamená kyselinu etylendiamintetraoctovou. Používá se v mycích a čisticích prostředcích ke změkčování vody. Látka EDTA je v čistírnách odpadních vod jen špatně biologicky rozložitelná. Z kalů čistíren odpadních vod se mohou uvolňovat jedovaté soli těžkých kovů, které pak mohou, za určitých okolností, proniknout i do naší pitné vody. Proto jsme v našich výrobcích EDTA nikdy nepoužívali.

Co znamená zkratka MRSA?

MRSA znamená stafylokok zlatý odolný proti methicilinu a jde o původce onemocnění rezistentního proti určitým antibiotikům. V důsledku hromadného chovu zvířat a nekontrolovaného podávání antibiotik se určité kmeny bakterií staly rezistentními proti antibiotikům. MRSA je jeden z nejznámějších choroboplodných zárodků, který vyvolává strach a je označován jako nemocniční nákaza. Každoročně zemře jen v zemích EU nejméně 25 000 osob na následky nákazy tímto stafylokokem. MRSA je sice rezistentní proti antibiotikům, ale ne proti dezinfekčním prostředkům. Proto správná dezinfekce chrání nemocnici před jeho šířením.

Co je to RKI?

Zkratka RKI znamená Robert-Koch-Institut, německý spolkový institut pro infekční nemoci. Je to centrální zařízení německé spolkové vlády v oblasti sledování a prevence nemocí. V případech infekčních nákaz má RKI seznam, které dezinfekční prostředky chrání před jejich dalším šířením.

Co jsou to MNV?

MNV znamená Murine noroviry; jsou to noroviry, které napadají myši. Humánní noroviry jsou viry, kterými se mohou infikovat lidé. Není možné je chovat v laboratořích. Proto se ke kontrole účinnosti dezinfekčních prostředků používají MNV.

Co je to ÖGHMP?

ÖGHMP je zkratka Rakouské společnosti pro hygienu, mikrobiologii a preventivní medicínu (Österreichische Gesellschaft für Hygiene, Mikrobiologie und Präventivmedizin). Komise pro dezinfekční prostředky společnosti ÖGHMP vyhodnocuje posudky dezinfekčních prostředků a vystavuje odborné hodnocení jejich účinnosti. Dezinfekční prostředky jsou pro uživatele uvedeny v seznamu ÖGHMP na internetu.

Co je to TBC?

TBC je zkratka pro tuberkulózu. Je to bakteriální infekční onemocnění vyvolané mykobakteriemi a nejčastěji napadá plíce. TBC se přenáší převážně kapénkovou nákazou (kašel, kýchání) a celosvětově vede statistiku smrtelných infekčních onemocnění. Podle nového hlášení má například na Ukrajině každý 70. občan TBC. Proti šíření TBC se většinou používají dezinfekční prostředky s obsahem alkoholu.

Co je to VAH?

VAH je zkratka svazu aplikované hygieny Verbund für angewandte Hygiene. Komise pro dezinfekční prostředky společnosti VAH vyhodnocuje posudky dezinfekčních prostředků a vystavuje certifikáty jejich účinnosti. Dezinfekční prostředky jsou pro uživatele uvedeny v seznamu vedeném svazem VAH na internetu.

Co znamená zkratka DGHM?

DGHM je zkratka Německé společnosti pro hygienu a mikrobiologii (Deutsche Gesellschaft für Hygiene und Mikrobiologie). Účinnost dezinfekčního prostředku se posuzuje mimo jiné podle katalogu požadavků a na základě standardních metod DGHM.