Všeobecné podmínky používání
Pro webové stránky společnosti Hagleitner Hygiene International GmbH

1. Oblast použití

Využívání webových stránek Hagleitner a veškerých dostupných údajů, informací a služeb s výjimkou výkonů, pro které je zapotřebí uzavřít zvláštní dohodu, probíhá výhradně na základě těchto podmínek používání, které jsou případně doplněny, změněny a nahrazeny dodatečnými podmínkami.

Přijetím podmínek používání webové stránky je udělen souhlas s platností těchto všeobecných podmínek používání v aktuálním znění.

2. Webové stránky

Na webových stránkách Hagleitner naleznete různé údaje, informace a aplikace. Společnost Hagleitner je oprávněna kdykoli zcela nebo částečně zastavit provoz webových stránek Hagleitner. Společnost Hagleitner nepřebírá žádnou odpovědnost a záruku za stálou dostupnost nebo plnou funkčnost webových stránek Hagleitner a/nebo odkazů na webové stránky, aplikace (Apps) nebo URL jiných provozovatelů.

Některé části webových stránek mohou být chráněny heslem. Přístup na tyto stránky je možný pouze po předchozí registraci uživatele. Na registraci nevzniká právní nárok.

3. Využití

Využití obsahu a/nebo služeb uvedených na webových stránkách Hagleitner podléhá těmto Všeobecným podmínkám používání v aktuálním znění.

Jakékoli speciálně dohodnuté obchodní podmínky, podmínky použití nebo licenční podmínky mají přednost před těmito Všeobecnými podmínkami používání.

Veškerý obsah uvedený na webových stránkách Hagleitner je chráněn podle autorského a případného marketingového práva a pokud to není jinde výhradně uvedeno, je určen pouze k osobnímu nikoli komerčnímu použití.

Data, informace, aplikace, obchodní značky, obrázky a další obsahy nesmí být používány bez předchozího písemného souhlasu společnosti Hagleitner, obzvláště nesmí být zpracovávány, předělávány, kopírovány, pozměňovány, doplňovány, rozmnožovány, prodávány nebo jakýmkoli způsobem předávány, popř. zužitkovány.

Jakékoli další využití není povoleno bez předchozího souhlasu společnosti Hagleitner nebo příslušného vlastníka. Kromě výslovně udělených práv na užívání nejsou uživateli uděleny žádné licence ani jiná podobná práva, obzvláště na používání názvu společnosti, průmyslová práva (obchodní značky, užitné vzory nebo patenty) a autorská práva.

4. Povinnosti uživatele

Uživatel webových stránek Hagleitner nesmí při používání těchto stránek porušit platné právo a dobré mravy, obzvláště je nesmí používat k protiprávním účelům, dále nesmí porušit průmyslové a autorské právo nebo jiná vlastnická práva společnosti Hagleitner, nesmí zprostředkovat žádné obsahy obsahující viry / trojské viry nebo jiné programy, které by mohly poškodit software, nesmí zadávat, ukládat nebo zasílat žádné odkazy nebo obsahy, ke kterým nemá oprávnění, obzvláště tehdy, když jsou tyto odkazy nebo obsahy v rozporu se smlouvou, příp. protiprávní nebo pokud rozšiřují reklamu nebo nevyžádané e-maily (spam). Společnost Hagleitner je oprávněna kdykoli zablokovat přístup na webové stránky Hagleitner.

5. Odpovědnost/záruka

V případě bezplatného poskytnutí dat, informací a aplikací ze strany společnosti Hagleitner je vyloučena jakákoli její odpovědnost, pokud nelze prokázat úmyslné chování.

Odpovědnost společnosti Hagleitner je navíc podmíněna prokázaným úmyslným nebo hrubým nedbalým chováním. Obecně je vyloučena odpovědnost společnosti Hagleitner za nepřímé škody, následné škody nebo ušlý zisk a případnou ztrátu nebo změnu dat a informací. Odpovědnost za škody na životě a zdraví vzniká již v případě mírné nedbalosti.

Hagleitner nepřebírá zodpovědnost za správnost, bezchybnost, výsadní průmyslové a ochranné právo třetích osob, úplnost a/nebo použitelnost a trvalou dostupnost webových stránek společnosti Hagleitner.

Společnost Hagleitner nepřebírá zodpovědnost za nepřítomnost škodlivého softwaru na webových stránkách společnosti Hagleitner. Před použitím a stažením dat nebo informací musí sami uživatelé přistoupit k potřebným ochranným opatřením.

6. Ochrana osobních údajů

Ochrana vašeho soukromí je pro nás důležitá. Při používání a zpracování osobních údajů („oú“) dodržujeme platné zákony na ochranu osobních údajů. Detailní informace naleznete v našem Prohlášení o ochraně osobních údajů.

7. Ostatní

Veškerá vedlejší ujednání musí mít písemnou podobu.

Jsou-li nebo stanou-li se některá ustanovení těchto podmínek neúčinnými nebo neplatnými, účinnost ostatních ustanovení zůstává nedotčena. Neúčinné nebo neplatné ustanovení bude nahrazeno takovým ustanovením, jehož obsah se po ekonomické stránce co nejvíce podobá neúčinnému nebo neplatnému ustanovení. Toto ustanovení se vztahuje obdobným způsobem rovněž na případné mezery.

Platí výhradně rakouské právo, s vyloučením odkazovacích norem a obchodního práva OSN.

Místem plnění je Zell am See. Místně příslušný je soud s věcnou příslušností pro Zell am See, pokud se nejedná o spotřebitelské transakce podle § 1 zákona na ochranu spotřebitele.