Često postavljana pitanja - pitanja i odgovori
Skraćenice

Kakva je razlika između ograničene virucidnosti i virucidnosti?

Dezinfekciona sredstva koja djeluju protiv virusa sa omotačem su ograničeno virucidna. Proizvodi koji djeluju protiv virusa bez omotača i virusi sa omotačem su virucidni.

Šta su virusi sa omotačem i virusi bez omotača?

Virusi sa omotačem su manje otporni na dezinfekciona sredstva, nego virusi bez omotača. U poznate viruse sa omotačem se ubraja uzročnik na gripa, hepatitisa B i HIV-a. Virusi bez omotača često su rezistentni na dezinfekciona sredstva. U najpoznatije viruse bez omotača spadaju noro virusi, HPV, rota virusi i adeno virusi.

Šta su alkilamini?

Alkilamini su alkalni aktivni sastojci koji se koriste u dezinfekcionim sredstvima, jer djeluju dobro protiv bakterija i prije svega protiv TBC-a. (hygienicDES PERFECT)Alkilamini su alkalni aktivni sastojci koji se koriste u dezinfekcionim sredstvima, jer djeluju dobro protiv bakterija i prije svega protiv TBC-a. (hygienicDES PERFECT)

Šta su aldehidi?

Aldehidi su kemijska jedinjenja koja se susreću u našim ćelijama kao proizvod metabolizma. Jedan od najpoznatijih aldehida je formaldehid. On se koristi kao aktivni sastojak u dezinfekcionim sredstvima, jer za razliku od mnogo drugih dezinfektanata on djeluje dobro protiv virusa bez omotača. (hygienicVIRUZID)Aldehidi su kemijska jedinjenja koja se susreću u našim ćelijama kao proizvod metabolizma. Jedan od najpoznatijih aldehida je formaldehid. On se koristi kao aktivni sastojak u dezinfekcionim sredstvima, jer za razliku od mnogo drugih dezinfektanata on djeluje dobro protiv virusa bez omotača. (hygienicVIRUZID)

Šta su influenca virusi?

Influenca virusi su virusi sa omotačem koji uzrokuju gripu. Svaki dezinfekcioni proizvod koji djeluje ograničeno virucidno je aktivan protiv uzročnika influence. Pošto se virus mijenja svake godine, vakcina protiv njega se treba aktualizirati neprestano. Svi naši proizvodi za dezinfekciju djeluju protiv virusa gripa. Influenca virusi su virusi sa omotačem koji uzrokuju gripu. Svaki dezinfekcioni proizvod koji djeluje ograničeno virucidno je aktivan protiv uzročnika influence. Pošto se virus mijenja svake godine, vakcina protiv njega se treba aktualizirati neprestano. Svi naši proizvodi za dezinfekciju djeluju protiv virusa gripa.

Šta su noro virusi?

Noro virusi su virusi bez omotača, koji uzrokuju teško povraćanje i proljev. Pošto je dovoljno da se sa čovjeka na čovjeka prebace čak i male čestice virusa, često u ustanovama kao što su škole, internati, socijalni domovi ili kasarne izbijaju epidemije uzrokovane noro virusima. Njihovo širenje može da se zaustavi samo neizostavno provedenim mjerama za dezinfekciju specijalnim dezinfekcionim proizvodima. Protiv noro virusa ne postoji vakcina.

Dezinfekcija ruku: septDES GEL (15 sek.), septLIQUID PLUS (15 sek.), septLIQUID SENSITIVE (60 sek.)

Dezinfekcija površina: hygienicDES FORTE (1 min.), hup DISINFECT (1 min.), hygienicVIRUZID (15min.),

dezinfekcija veša: havon DES 40, havon DES 60, havon PROFESSIONAL DISINFECT 40, havon PROFESSIONAL DISINFECT 60

 

 

Šta znači skraćenica HPV?

Skraćenica HPV znači humani papiloma virusi. Ti virusi nemaju omotač i mogu inficirati ćelije sluzokože i da uzrokuju tumore. U većini slučajeva tumori su dobroćudni i razvijaju se u bradavice. Ali neke vrste HPV-a uzrokuju rak. Zato je osobito važno, u područjima u kojima ima kontakta kože sa površinama, na primjer, u bazenima za plivanje i solarijumima, da protiv tih virusa djeluju sredstva za dezinfekciju (hygienicPLUS, hygienic3000). Skraćenica HPV znači humani papiloma virusi. Ti virusi nemaju omotač i mogu inficirati ćelije sluzokože i da uzrokuju tumore. U većini slučajeva tumori su dobroćudni i razvijaju se u bradavice. Ali neke vrste HPV-a uzrokuju rak. Zato je osobito važno, u područjima u kojima ima kontakta kože sa površinama, na primjer, u bazenima za plivanje i solarijumima, da protiv tih virusa djeluju sredstva za dezinfekciju (hygienicPLUS, hygienic3000).

Šta znači skraćenica NTA?

NTA znači nitrilotriacetatnu kiselinu. Sa NTA se smanjuje tvrdoća vode u sredstvima za pranje i čišćenje. Ali pošto se kiselina smatra opasnom po zdravlje, kada se koristi u većoj od određene količine, mi ne stavljamo NTA u naše proizvode, označene kao green efficiency.

Šta su rota virusi?

Rota virusi su virusi bez omotača, koji uzrokuju težak proljev, posebno kod male djece. Zato je posebno važno da se još u obdaništu vodi računa o tome da djeca peru ruke sapunom nakon odlaska u toalet i prije obroka. Protiv rota virusi ima vakcine.

Šta je EDTA?

EDTA znači etilendiamintetraacetatnu kiselinu. Ona se stavlja u sredstva za pranje i čišćenje, kako bi smanjila tvrdoću vode. EDTA je teško biološki razgradiva u sistemu za prečišćavanje otpadnih voda. Iz kanalizacijskog mulja se mogu izdvojiti otrovne soli teških metala koje u nekom slučaju mogu čak dospjeti u pitku vodu. Zato mi nikada ne stavljamo EDTA u naši proizvodi.

Šta znači skraćenica MRSA?

MRSA znači Staphylococcus aureus, rezistentan na meticilin; to je patogen, rezistentan na određene antibiotike. Kao rezultat masovnog stočarstva i nekontrolisanog prijema antibiotika, neke bakterijalne mutacije postaju rezistentne na antibiotike. MRSA je jedan od najpoznatijih mikroba, pošto je on takozvani „mikrob bolnica“ i protiv njega se preduzimaju mjere. Uprkos tome od njega godišnje u ES umire najmanje 25.000 ljudi. MRSA je rezistentan na antibiotike, ali ne i na dezinfekciona sredstva. Zato pravilna dezinfekcija u bolnicama sprečava njegovo širenje.

Šta je RKI?

Skraćenica RKI znači Institut Robert Koch, njemački federalni institut za infektivne bolesti. On je centralna institucija njemačke federalne vlade u oblasti kontrole i prevencije infektivnih bolesti. U slučaju epidemije, RKI ima spisak dezinfekcionih sredstava koja mogu zaustaviti njeno širenje.

Šta su MNV?

MNV znači mišji noro virusi; to su noro virusi, koji uništavaju miševe. Ljudski noro virusi su virusi kojima se mogu zaraziti ljudi. Oni se ne mogu kultivirati u laboratoriji. Zato se koriste MNV, kako bi se testiralo djelovanje sredstava za dezinfekciju.

Šta je ÖGHMP?

ÖGHMP je skraćenica za Austrijsko društvo za higijenu, mikrobiologiju i preventivnu medicinu. Komisija za dezinfekciona sredstva u ÖGHMP ocjenjuje izvještaje od testova dezinfekcionih sredstava i određuje njihovu efektivnost. ÖGHMP je objavilo na internetu spisak dezinfekcionih sredstava koji je dostupan svim korisnicima.

Šta je TBC?

TBC znači tuberkulozu. To je bakterijalna infektivna bolest koja se pričinjava od miko bakterija i najčešće oštećuje pluća. TBC se prenosi prije svega putem zraka (kašljanje, kihanje) i na čelu je svjetske statistike smrtonosnih infektivnih bolesti. Na primjer, prema novim informacijama svaki 70-ti građanin u Ukrajini je zaražen TBC-om. Protiv širenja TBC-a se najviše primjenjuju alkoholna dezinfekciona sredstva.

Šta je VAH?

VAH znači Udruženje za primjenljivu higijenu. Komisija za dezinfekciona sredstva u VAH-u ocjenjuje izvještaje od testova dezinfekcionih sredstava i izdaje certifikate njihovu efektivnost. Dezinfekciona sredstva se mogu vidjeti u katalogu vodenom od strane VAH-a.

Šta znači skraćenica DGHM?

DGHM je skraćenica Nemačkog društva za higijenu i mikrobiologiju. Efektivnost dezinfekcionih sredstava se ocjenjuje između ostalog i prema katalogu zahtjeva DGHM-a i standardnim metodama DGHM-a.