Opšti uslovi korišćenja
Za veb stranicu kompanije Hagleitner Hygiene International GmbH

1. Područje primene

Korišćenje veb stranice Hagleitner-a i svih podataka, informacija i servisnih usluga, koje su preko nje dostupni, sa isključenjem usluga, za koje se zahteva poseban sporazum, moguće je isključivo i samo na bazi tih uslova korišćenja, koji u slučaju neophodnosti mogu biti dopunjivani, menjani ili zamenjeni dopunskim uslovima.

Korišćenjem veb stranice Vi prihvatate delovanje tih Opštih uslova korišćenja u njihovoj odgovarajućoj verziji.

 

2. Veb prezentacija

Veb stranica Hagleitner-a daje mogućnost korišćenja različitih podataka, informacija i aplikacija. Hagleitner ima pravo u bilo koje vreme, u celini ili delimično, da ukine postojanje veb stranice. Hagleitner ne garantuje neprekidnu dostupnost ili punu funkcionalnost veb stranice i/ili veza ka drugim veb stranicama, aplikacija (Apps) ili URL adresa trećih lica i ne nosi odgovornost, ako te funkcije nedostaju.

Određene oblasti veb stranice mogu biti zaštićene lozinkom. Pristup ovim stranicama je stoga moguć samo ako se korisnik prethodno prijavi. Korisnik nema zakonskog prava na prijavu.

 

3. Korišćenje

Korišćenje sadržaja veb stranice Hagleitner-a ili usluga, koje se tamo nude, podležu ovim Uslovima korišćenja u njihovoj odgovarajućoj verziji.

Svi posebno dogovoreni trgovački uslovi, uslovi korišćenja i uslovi licenciranja imaju prioritet pred tim Opštim uslovima korišćenja.

Celi sadržaj veb stranice Hagleitner-a je sa zaštićenim autorskim pravom i eventualno sa pravom zaštićenih marki i namenjen je samo za ličnu, a ne za komercijalnu upotrebu, osim ako izričito nije navedeno drugo.

Podaci, informacija, aplikacije, nazivi marki, fotografije i ostali sadržaj veb stranice ne može da se koristi, konkretno da se obrađuje, menja, kopira, modifikuje, dopunjava, umnožava, distribuira ili na drugi način da se ustupa trećim licima, respektivno da se koristi komercijalno bez prethodne pismene saglasnosti Hagleitner-a.

Svaka različita upotreba veb stranice je zabranjena bez prethodne saglasnosti Hagleitner-a ili odgovarajućeg nosioca autorskih prava. Korisnik veb stranice nema prava na licence ili bilo kakva druga prava, posebno prava na korporativne nazive i imena, prava industrijske svojine (marke, registrirani uzorci ili patenti) i autorska prava, osim izričito ustupljenih prava na korišćenje.

 

4. Obaveze korisnika

Prilikom korišćenja veb stranice Hagleitner-a korisnici ne smeju da narušavaju važeće zakonodavstvo i dobre naravi, ne smeju da koriste veb stranicu u nezakonite svrhe ili da narušavaju prava industrijske svojine i autorska prava Hagleitner-a, ne smeju da utiču na sadržaj veb stranice virusima / Trojancima ili drugi programima koji štete softveru, ne smeju da ubacuju hiper-veze ili sadržaje za koje nisu ovlašćeni, da ih sačuvaju i da ih šalju trećim licima, posebno ako ti hiper-linkovi ili sadržaji protivureče ugovorima ili zakonu ili ako se preko njih rasprostranjuju reklame ili neželjena e-pisma (spam). Hagleitner ima pravo u bilo koje vreme da blokira pristup do svoje veb stranice.

 

5. Odgovornost/garancija

Kompanija Hagleitner ne nosi odgovornost za besplatno ustupljene podatke, informacije i aplikacije, osim ako se ne dokaže namerno ponašanje sa njene strane.

Podvođenje pod odgovornost kompanije Hagleitner pretpostavlja da se dokaže namerno ili grubo nemarno ponašanje sa njene strane. U principu kompanija Hagleitner ne nosi odgovornost za indirektne i posledične štete ili za propuštene koristi, kao i za sve vrste gubitaka ili promene podataka i informacija. Kompanija Hagleitner nosi odgovornost za telesne povrede, ako je sa njene strane pokazana čak i mala nemarnost.

Kompanija Hagleitner ne garantuje da su podaci na veb stranici pravilni i da stranica ne sadrži greške, ne nosi odgovornost ako su narušena zadržana ili autorska prava trećih lica i ne garantuje da će stranica stalno biti dostupna za korisnike.

Kompanija Hagleitner ne garantuje da na njenoj veb stranici nema zlonamernog softvera. Pre korišćenja ili preuzimanja podataka ili informacija, korisnici treba sami da preduzmu neophodne zaštitne mere.

 

6. zaštita podataka

Zaštita vaše privatnosti za nas je veoma važna. Prilikom upotrebe i obrade ličnih podataka ("LP") mi se pridržavamo važećih zakona o zaštiti podataka. Za detaljnije informacije pogledajte našu Izjavu o zaštiti podataka.

 

7. Drugi

Dodatni sporazumi moraju biti u pisanoj formi.

Ako pojedinačne odredbe ovih uslova su ili postanu nevaljane ili nevažeće, valjanost preostalih odredaba ostaje nepromenjena. Nevaljana ili nevažeća odredba zamjenjuje se odredbom tog sadržaja koja se ekonomski najviše približi nevaljanoj ili nevažećoj odredbi. Ova odredba primenjuje se analogno i za propuste.

Primenjuje se isključivo austrijski zakon, izuzimajući sukobljavajuće norme i Kupoprodajno pravo UN-a.

Mesto izvršenja je Zell am See. Nadležan sud je faktički odgovoran sud za Zell am See, osim ako se radi o poslu sa krajnjim korisnikom u skladu sa § 1 Zakona o zaštiti korisnika.